Szanując Twoją prywatność oraz mając na uwadze obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiam informację dotyczącą ochrony oraz przetwarzania danych osobowych udostępnionych do biura.
I. Administrator danych, definicje.
1. Administratorem danych osobowych jest Mirosław Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Obrotu Nieruchomościami Laskowski adres: ul. Limanowskiego 8 60-743 Poznań , e-mail: miroslaw@laskowski.com.pl w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
2. Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej.
3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu, umowy sprzedaży lub innych umów na rynku nieruchomości, gdyż bez takich danych nie jest to możliwe.
4. Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 RODO).
II. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.
1. Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych do innych podmiotów;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;
h) cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Zawsze możemy przetwarzać i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji i zawarcia z Panią/Panem umowy. Możemy przetwarzać dane także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.
3. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi.
4. Każdy Klient może kontaktować się z nami w sprawie realizacji uprawnień o jakich mowa w niniejszej polityce czy też w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: miroslaw@laskowski.com.pl lub listownie pod adresem: Nieruchomości Laskowski ul. Limanowskiego 8 60-743 Poznań .
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). Mogą to państwo uczynić dowolną drogą kontaktu z nami.
6. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.
III. Odbiorcy danych osobowych, czas przetwarzania.
1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi notarialne, kredytowe, księgowe itp.
2. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy pośrednictwa i dodatkowo przez czas wymagany dla ewentualnego dochodzenia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od zakończenia współpracy z Państwem.
3. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane bezpośrednio poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej, jednakże mogą być przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG.
Inne.
1. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
2. Nie będą w stosunku do Pana/Pani prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.
3. Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nieruchomości Laskowski
ul. Limanowskiego 8, 60-743 Poznań